REGULAMIN REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PABIANICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Kryteria przyjęć kandydatów na rok szkolny 2024/2025 – dla absolwentów szkoły podstawowej

 opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
 2. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082)
 3. Zarządzenie Nr 7/2024 Łódźkiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 

Branżowa szkoła I Stopnia w Pabianicach w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi nabór do następujących klas:

 

KIERUNEK

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Lakiernik

Stolarz

Elektryk

Sprzedawca

Cukiernik

Piekarz

Kucharz

Fryzjer

Rolnik

Jeździec

Pszczelarz

Krawiec

Fotograf

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 

Nabór do szkoły na rok szkolny 2024/2025 odbywa się drogą elektroniczną w systemie 

https://nabor-lodz.edu.com.pl

Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk z elektronicznej rekrutacji): https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/
 • oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał i poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
 • zaświadczenie z poradni psychologiczno pedagogicznej o braku przeciwwskazań do bycia młodocianym pracownikiem;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację o jego przygotowaniu- jeśli było w szkole podstawowej;
 • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • bilans, kartę zdrowia, kartę szczepień należy złożyć po przyjęciu do szkoły.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Pabianicach

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania (maksymalnie 200 pkt ), której składnikami są:
 2. 100 punktówpunkty uzyskane w wyniku egzaminu ośmioklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. W postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady:

 

język polski - mnożony przez 0,35

matematyka -  mnożony przez 0,35

język obcy nowożytny - mnożony przez 0,3

 1. 100 punktówpunkty uzyskane za oceny z przedmiotów (maksymalnie 72 pkt za oceny):
 • język polski, matematyka, język obcy nowożytny  oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 pkt).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny według następujących wartości:

celujący                      -           18 punktów

bardzo dobry              -          17 punktów

dobry                          -           14 punktów

dostateczny                -             8 punktów

dopuszczający            -             2 punkty

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się
  3 punkty.
 1. Przeliczanie punktów w przypadku zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
 • W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2)  języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 22 kwietnia 2024r.

do 21 maja 2024r.

do godz. 12.00

od 23 lipca 2024r. do 26 lipca 2024r. do godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 03 lipca 2024r. do 09 lipca 2024r.

do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

 

do 29 maja 2024r.

29 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 lipca 2024r do godz. 12.00

31 lipca 2024r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 22 kwietnia 2024r.

do 216lipca 2024r.

od 22 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 15 lipca 2024r.
do 18 lipca 2024r.

do godz. 12.00

od 31 lipca 2024r. do 02 sierpnia 2024r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024r.
do godz. 12.00

05 sierpnia 2024r. do godziny 12.00

Informacje dodatkowe:w razie wątpliwości czy uczeń będzie przyjęty do szkoły, radzimy przyjść do sekretariatu szkoły, przy ulicy Warszawskiej 7/9.